dimecres, 3 de desembre de 2014

L'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja i Sorea signen un conveni de col·laboració social

El Fons de Solidaritat està dotat de 1.500€ anuals
Atès que l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja té la voluntat d’assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la  justícia social i del benestar de les persones.
Atès que SOREA ha posat en marxa el Fons de Solidaritat, que és una iniciativa  adreçada al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social amb l’objectiu de contribuir a superar dita situació, mitjançant un ajut que comportarà el 100% de l’exempció del consum d’aigua, de la quota de conservació, segons padrons i dels impostos a aquelles unitats familiars que estiguin en situació de precarietat i/o urgència social.Comptant sempre amb el corresponent informe dels tècnic dels Serveis Socials comarcals, dels que disposa l’Ajuntament.
L’1 de desembre de 2014, Joan Castor Gonell alcalde de l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja i Jordi Azorin Poveda en representació de SOREA, han signat unconveni perquè les families que no puguin satisfer les seves quotes vegin sufragada aquesta despesa mitjançant l’esmentat fons. Aquest conveni tindrà efectes des de l’inici del 2014 i és renovable anualment.
L’Ajuntament valora positivament la iniciativa del Fons de Solidaritat de SOREA i li agraeix la seva voluntat de col·laboració social amb les families més necessitades del poble.